Algemene voorwaarden

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten gesloten tussen ANTIEKBOUW NV en de klant, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene verkoopsvoorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan ANTIEKBOUW NV. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ieper, zonder korting. Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de klant. Bij documentair krediet worden alle lasten gedragen door de koper.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interest gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee punten, per jaar vanaf de vervaldag. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd. De bedragen die aan ANTIEKBOUW NV nog verschuldigd zijn, zullen overigens van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 8% met een minimum van 25 euro en een maximum van 1500 euro, voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, zonder dat deze bepaling afbreuk doet aan artikel 1244 BW.ANTIEKBOUW NV behoudt zich het recht voor om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee. De klant dient ANTIEKBOUW NV te vergoeden voor alle kosten die deze maakte om de onbetaalde factuur te innen.

Alle klachten betreffende de factuur dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ANTIEKBOUW NV toegezonden worden. De cliënt wordt geacht met de factuurgegevens in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn.

De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de goederen en de factuur. De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de verkochte goederen en hun goede staat.

In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding.

De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

De leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting. De klant kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in de levering kan het vernietigen van de bestelling of weigering van de levering niet rechtvaardigen.

In geval goederen worden geleverd in depot, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien ten laste van de depothouder.

Bij levering en/of installatie van goederen door ANTIEKBOUW NV bij de klant, dient de klant in te staan voor parkeergelegenheid. Het lossen van goederen wordt enkel gedaan op de verharde weg, alle andere leveringsverwachtingen, indien al mogelijk, worden tegen extra tarief aangerekend. Indien de locatie niet toegankelijk is, wordt de levering toch als voldaan beschouwd en wordt deze gefactureerd. De klant dient daarna zelf de goederen in de magazijnen van ANTIEKBOUW NV af te halen.

Het risico van de koopwaar tijdens het vervoer, het lossen of het overladen is altijd ten laste van de koper. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid meer van zodra de goederen zijn magazijnen verlaten, zelfs als het vervoer, lossen of overladen gebeurt met een vervoermiddel of een kraan eigendom van de verkoper. De koper staat in voor het lossen van de goederen.

De koper mag steeds in de magazijnen de gekochte waren nazien en mag aanwezig zijn bij de lading. Bij vervoer door de verkoper mag de koper de goederen nazien vooraleer deze gelost worden. Eenmaal geladen op eigen wagens bij afhaling of eenmaal geleverd en gelost op de plaats van levering, kan geen klacht meer geformuleerd worden omtrent hoeveelheid en gaafheid en wordt verondersteld dat de koper de goederen aanvaardt.

Er wordt geen enkele garantie gegeven op: recuperatiematerialen, natuursteen, plankenvloeren, deuren, en op eender welk materiaal. Door de bestelling van dergelijke materialen neemt de koper alle risico’s op zich, ook wat betreft verborgen gebreken of ontslaat hij de verkoper van elke verantwoordelijkheid.

Het feit dat ANTIEKBOUW NV een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van harentwege om er zich op te beroepen.

Op de overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Ieper of Rijsel bevoegd naar de vrije keuze van ANTIEKBOUW NV.

Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

Het is mogelijk om een vertaling in het Nederlands te vragen.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.